กลุ่มประชาสัมพันธ์

Bureau of General Administration

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วิเคราะห์ติดตาม  ประมวลข่าว  รับฟังความคิดเห็นและสำรวจประชามติ
  • ผลิตและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
  • เผยแพร่  แถลงข่าว  และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ผลงานและกิจกรรมต่าง  ของคณะกรรมกรการอาชีวศึกษา  และสำนักงานฯ  ให้กับสื่อมวลชนทุกประเภท  และบุคคลทั่วไป
  • ดำเนินงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆ  เพื่อการประชาสัมพันธ์  การสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก  ภายในสถาบันและสถานศึกษาในสังกัด  และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของนโยบาย  แผนงานโครงการของอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน
  • ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ข้อเสนอแนะงานด้านประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย