Ǣ͢Ǵǹ ѹѹ֡Ǵǹ
ประกาศ สอศ. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นระดับสูงขึ้น โดยไม่เปลี่ยนประเภทฯ  01/02/2012     
ประกาศ สอศ. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นระดับสูงขึ้น โดยไม่เปลี่ยนสายงานและตำแหน่งฯ  11/09/2012     
ประกาศ สอศ. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินระดับสูงขึ้น โดยไม่เปลี่ยนตำแหน่งและสายงาน  19/06/2012     
ประกาศ สอศ. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูง โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งฯ  15/03/2011     
ประกาศ สอศ. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูง โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งฯ  24/05/2011     
ประกาศ สอศ. ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิกชูเกียรติ "คุรุสดุดี"  14/06/2011     
ประกาศ สอศ. ผลการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นระดับสูง โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงานฯ  31/01/2012     
ประกาศ สอศ. ผลการพิจารณาการลาออกของข้าราชการพลเรือนสามัญฯ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2556  24/08/2012     
ประกาศ สอศ. ผลการพิจารณาการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและฯ มาตรการปรับปรุงอัตรากำลัง  09/09/2011     
ประกาศ สอศ. ผลการพิจารณาการลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ สอศ. ปีงบประมาณ 2553  28/08/2009     
ประกาศ สอศ. ผลงานดีเด่นที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติขึ้นไป  26/08/2011     
ประกาศ สอศ. เพิ่มเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดแนบท้ายประกาศ สอศ. กรณีลูกจ้างประจำออกจากราชการ  07/08/2009     
ประกาศ สอศ. เพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ได้รับการพิจารณาให้ออกจากราชการ  16/09/2009     
ประกาศ สอศ. ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สอศ.  03/03/2010     
ประกาศ สอศ. รับสมัครข้าราชการเข้าร่วมมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของ สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   28/06/2012     
ประกาศ สอศ. รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป้นพนักงานราชการทั่วไป  21/08/2012     
ประกาศ สอศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพิ่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัด สอศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  12/11/2010     
ประกาศ สอศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  27/05/2011     
ประกาศ สอศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ   16/08/2012     
ประกาศ สอศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นฯ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน ระดับชำนาญการพิเศษ  02/02/2012