Ǣ͢Ǵǹ ѹѹ֡Ǵǹ
ประกาศ สอศ. เรื่อง ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  13/06/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีแนบท้าย กรณีลูกจ้างประจำออกจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี  05/09/2008     
ประกาศ สอศ. เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  14/03/2014     
ประกาศ สอศ. เรื่องเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมผู้แทนข้าราชการครู ...  22/07/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัด สอศ. ครั้งที่ 2   24/08/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554  08/03/2011     
ประกาศ สอศ.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการของ สอศ.  16/10/2009     
ประกาศ สอศ.เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ใน สอศ.  15/02/2010     
ประกาศ สอศ.เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สอศ.  15/02/2010     
ประกาศ สอศ.เรื่องผู้ได้เข้ารับการประเมินระดับ 8 ลงมา (กรณีตำแหน่งที่อยู่ระหว่างความเห็นชอบจาก ก.พ.)   06/11/2008     
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สอศ. รับสมัครและคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สังกัด สอศ.  14/05/2008     
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สอศ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  25/06/2009     
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   22/10/2007     
ประกาศกรมการคัดเลือกข้าราชการ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับตั้น สังกัด สป.  24/08/2012     
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  13/06/2009     
ประกาศการกำหนดรายละเอียดห้องสอบฯ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู  13/06/2008     
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  19/08/2009     
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สอศ.  17/03/2014     
ประกาศขั้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีและพัสดุปฏิบัติงาน  05/08/2010     
ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (เริ่มปฏิบัติงาน 1 ก.ค. 2552)  22/06/2009