Ǣ͢Ǵǹ ѹѹ֡Ǵǹ
ประกาศ สอศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นระดับสูงขึ้นฯ สังกัด สอศ.  23/11/2012     
ประกาศ สอศ. เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา  16/07/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลและให้เข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  17/07/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร  29/07/2013     
ประกาศ สอศ. เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค. และสถานที่สอบสัมภาษณ์และส่งรายงานฯ  21/03/2011     
ประกาศ สอศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ  15/09/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ  21/07/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  06/06/2008     
ประกาศ สอศ. เรื่อง ลูกจ้างประจำออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์  13/06/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงบัญชีแนบท้าย กรณีลูกจ้างประจำออกจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี  05/09/2008     
ประกาศ สอศ. เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  14/03/2014     
ประกาศ สอศ. เรื่องผลการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  22/04/2014     
ประกาศ สอศ. เรื่องเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมผู้แทนข้าราชการครู ...  22/07/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง สังกัด สอศ. ครั้งที่ 2   24/08/2009     
ประกาศ สอศ. เรื่องหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สายปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2554  08/03/2011     
ประกาศ สอศ.การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการของ สอศ.  16/10/2009     
ประกาศ สอศ.เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ใน สอศ.  15/02/2010     
ประกาศ สอศ.เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกประธานกรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สอศ.  15/02/2010     
ประกาศ สอศ.เรื่องผู้ได้เข้ารับการประเมินระดับ 8 ลงมา (กรณีตำแหน่งที่อยู่ระหว่างความเห็นชอบจาก ก.พ.)   06/11/2008     
ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สอศ. รับสมัครและคัดเลือกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผอ.สังกัด สอศ.  14/05/2008